Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie
Dziś jest 22.03.2019r. Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej.
OREW / Metody pracy
Metoda Ośrodków Pracy
Dodano 2012-03-14 23:44:00

Metoda ośrodków pracy poprzez całościowe nauczanie pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne.Jest to szczególnie ważne ze względu na specyficzne właściwości psychofizyczne uczniów z upośledzeniem umysłowym, którzy mają duże trudności w różnicowaniu, uogólnianiu, abstrahowaniu, wiązaniu logicznych całości, tworzeniu nowych pojęć, wnioskowaniu samodzielnym myśleniu, orientacji w nowej sytuacji.

Metoda ta polega na grupowaniu wokół jednego zagadnienia, dobrze znanego dziecku, innych zagadnień. Opiera się na zainteresowaniach dziecka, dostosowana jest do jego charakterystycznych potrzeb i skłonności, uwzględnia wszystkie właściwości psychiczne ucznia, a także wymagania zawarte w programie nauczania dla niższych klas szkoły podstawowej.

Treści programowe dziecko powinno możliwie wszechstronnie poznać, a więc: obserwować, porównywać, wyciągać wnioski, wyodrębniać cechy, badać związki przyczynowe, następnie zebrać dostępne materiały o zagadnieniu rożnymi drogami i pod różnymi postaciami (konkretne obiekty, modele, narzędzia, wiadomości, obrazki, teksty i notatki z książek i czasopism), a w końcu skonkretyzować swoje przeżycia związane z opracowywanym zagadnieniem w wybranej formie ekspresji. Realizacja metody polega na zaplanowaniu na miesiąc ośrodków pracy, czyli tematów tygodniowych, które rozbijają się z kolei na dzienne. Tematy te są ujęte w planie pracy, opracowanym w oparciu o wyodrębnione etapy tj. obserwację, kojarzenie, rozwiązywanie problemów, ekspresję. Należy również przemyśleć sposób rozbudzenia i podtrzymania zainteresowania, inicjatywy, aktywności i samodzielności dzieci. W sytuacji, kiedy jedno z dzieci pracuje o wiele wolniej niż inne, należy tak zorganizować zajęcia , aby temu właśnie dziecku ułatwić dłuższą obserwację lub umożliwić dłuższe zastanowienie się i myślenie bez szkody dla innych uczniów.

Treści nauczania obejmują tematykę związaną ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym w obrębie następujących działów tematycznych:

 1. pory roku i związane z nimi zmiany w przyrodzie oraz zajęcia przyrodnicze,
 2. w szkole i w klasie, otoczenie szkoły, droga do szkoły,
 3. rodzinny dom dziecka, życie w rodzinie, mieszkanie,
 4. rodzinna miejscowość i okolice, urzędy, zajęcia ludzi, zabytki, itp.,

- tematyka okolicznościowa związana ze świętami i innymi aktualnymi wydarzeniami.

 

W realizacji każdego ośrodka pracy obowiązują następujące zasady postępowania:

 • poznawanie ludzi i zwierząt w ich naturalnym środowisku;
 • jak najdalej idąca wielostronna konkretyzacja przedmiotów i zjawisk;
 • ciągłość tematyki i stopniowanie trudności;
 • dostarczanie małej ilości wrażeń przy każdej obserwacji;
 • pozostawienie dziecku dużej ilości czasu na obserwowanie;
 • wdrażanie ucznia do samodzielności poznawczej;
 • stosowanie obserwacji kierowanej wtedy, kiedy dzieci nie zwracają uwagi na charakterystyczne właściwości przedmiotów czy zjawisk;
 • wyróżnianie najistotniejszych cech przy dokonywaniu syntezy;
 • odnawianie wiadomości przy innych ośrodkach pracy;
 • uwzględnianie charakterystycznych cech i propozycji przedmiotów w modelowaniu i innych pracach ręcznych.

W dziennym ośrodku pracy wyróżniamy następujące etapy:

 • zajęcia wstępne;
 • praca poznawcza - obserwacja, kojarzenie;
 • ekspresja;
 • zajęcia końcowe.

 Galeria zdjęć:


Powrót
Darmowy Program PIT
Darmowy Program PIT
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie

Pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-31-52

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Mikołowie


pl. Salwatorianów 4
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-09-96

Ośrodek Wczesnej
Interwencji w Mikołowie


oś. Słowackiego 21c
43-190 Mikołów
tel. (32) 226-22-64

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
w Wyrach


ul. Ks. Bojdoła 3a
43-175 Wyry
tel. (32) 218-70-01

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie
2019 © PSOUU Koło w Mikołowie